2016 ලියාපදිංචි නොකළ MAZDA බොන්ගෝ පෙට්‍රල් ෆුල් බොඩි ට්‍රක් 1800 cc , 59000 km , AUTOMATIC GEAR , ABS , AIR BAGS , පවර් ශටර් , ස්ටියරින්, TV රිවස් කැමරා- ඉදිරි සහ පසුපස රෝද හතරම එක සමාන – මිල රු.29/90 පරික්ෂාවෙන් පසු මිල සාකච්ජා කල හැක – ආනයනය තත්වයෙන්ම ඇත. 0713272455

REFERENCE NUMBER: SALWA2E-2513 Manufacture year : 2017 Vehicle condition : Almost new Vehicle colour : Fuji White Registration status : Un-registered Transmission type : TipTronic Standard options : A/C , Power Steering , Power Mirrors , Power Shutters , Central Locking Other options : ABS. Alloy Wheels. Low Profile Tyres. Smart Key. Multifunction Steering Wheel….

REFERENCE NUMBER: A200A-4343 Manufacture year : 2020 Vehicle condition : Brand New Vehicle colour : Pearl White Auction Grade : Exterior:S Registration status : Un-registered Transmission type : TipTronic Engine capacity : 990cc Current mileage : 49 KM’s Standard options : A/C , Power Steering , Power Mirrors , Power Shutters , Central Locking Other…

REFERENCE NUMBER: A200A-19421 Manufacture year : 2020 Vehicle condition : Brand New Vehicle colour : Pearl White Auction Grade : Exterior:S Registration status : Un-registered Transmission type : Automatic Engine capacity : 990cc Current mileage : 17 KM’s Standard options : A/C , Power Steering , Power Mirrors , Power Shutters , Central Locking Other…

REFERENCE NUMBER: CBD-73XX Manufacture year : 2017 Vehicle condition : Brand New Vehicle colour : Designo Diamond White Metallic Registration status : Registered Transmission type : TipTronic Engine capacity : 1590cc Standard options : A/C , Power Steering , Power Mirrors , Power Shutters , Central Locking Other options : ABS. Alloy Wheels. Low Profile…

REFERENCE NUMBER: KSP130-8242 Manufacture year : 2019 Vehicle condition : Almost new Vehicle colour : Pearl White Auction Grade : Exterior:6 Registration status : Un-registered Transmission type : Automatic Engine capacity : 990cc Current mileage : 3984 KM’s Standard options : A/C , Power Steering , Power Mirrors , Power Shutters , Central Locking Other…

Excellent condition, Always garaged, Must see, Factory GPS system

  • 1
  • 2